Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi
- Incitament, hinder och lösningar

bakgrund

Offentlig upphandling pekas ofta ut som en möjliggörare för cirkulär ekonomi, genom sin samlade köpkraft och därmed möjlighet att påverka marknaden.

Cirkulär ekonomi

  • handlar om att skapa förutsättningar för återanvändbara material- och produktflöden
  • är en nyckel för att säkra långsiktigt hållbara flöden av naturresurser i en värld som redan idag överkonsumerar dessa resurser och vars befolkning och konsumtion fortsatt växer
  • bidrar med en viktig pusselbit för att lösa klimatfrågan
  • betraktas av EU som en essentiell del av framtida industriell utveckling 

En utmaning för cirkulär ekonomi är bristande kontroll på kemikalieinnehåll i produkter och material.

FORMAS-FINANSIERAT FORSKNINGSPROJEKT

Trossa och Stockholms Universitet driver, sedan januari 2017 forskningsprojektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” med finansiering från Formas (Statens forskningsråd för hållbar utveckling). Projektet pågår i tre år.

Projekts målsättning är
                             ”att bidra till förbättrad kemikaliekontroll av upphandlade varor
                               för att stärka möjligheten till mer cirkulära produkt- och materialflöden”


Forskningsprojektet utgörs av två huvudsakliga delar:

  • Stockholms Universitet bedriver forskning på området kemikaliekrav och kemikaliekontroll i offentlig upphandling.
  • Trossa projektleder utvecklingen av ett praktiskt verktyg, Kemkollen, för stärkt uppföljning och kontroll av ställda kemikaliekrav i upphandlingar. Kemkollen tillämpar resultaten från forskningen och våra erfarenheter av att arbeta med kemikaliekrav i upphandlingar. 

    KEMKOLLEN

Varför Kemkollen?
 

Upphandlare, liksom studierna i forskningsprojektet, har identifierat att det idag genomförs mycket få uppföljningar av kemikaliekrav, särskilt vad gäller kontroll av faktiskt innehåll av kemikalier i varor.

Verktyget Kemkollen utvecklas för upphandlande myndigheter och syftar till att stärka kemikaliekontrollen genom att tillhandahålla en gemensam uppföljningsmodell för prioriterade produktgrupper.

Genom stärkt kemikaliekontroll får vi ökad kunskap om faktiskt kemikalieinnehåll i produkter. I förlängningen kan denna kunskap användas för att styra mot mer ”cirkulära material” i produkter som köps.

VAD ÄR KEMKOLLEN?

Kemkollen är en modell och ett verktyg för uppföljningar (laboratorieanalyser) av kemikalieinnehåll i varor. Kemkollen riktar sig mot upphandlande myndigheter inom kommun och landsting (inklusive kommunala bolag), då dessa upphandlar många liknande typer av varor. Varor väljs ut för uppföljning enligt en gemensam modell så att resultaten har relevans för så många som möjligt.

Resultaten från uppföljningarna delas av samtliga deltagande parter. På så vis får varje deltagande part tillgång till en betydligt större mängd resultat än om man genomfört uppföljningarna på egen hand. Genom Kemkollen stärker vi kommuners och landstings kunskap om vilka kemikalier som faktiskt finns i de varor som upphandlas och huruvida upphandlingskrav på kemikalier efterlevs.

Kemkollen bidrar också till kunskap på en mer övergripande nivå om vilka produkt- och materialflöden som har potential, eller kan vara problematiska, i en cirkulär ekonomi.

Vilka står bakom Kemkollen?

Trossa projektleder utvecklingen av det praktiska verktyget Kemkollen som utvecklas tillsammans med två projektpartners:

  • SKL Kommentus Inköpscentral, som upphandlar ramavtal inom ett 70-tal avtalsområden för kommuner, landsting och regioner samt deras bolag
  • Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling, en samverkansorganisation för hållbarhetskrav i upphandling för Sveriges regioner och landsting
Kemkollen tillämpar resultat från den forskning som Stockholms universitet genomför inom ramen för projektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” och deltagande parters erfarenheter av kemikaliekrav i upphandling.
 

Vem kan använda Kemkollen?
 

Verktyget kommer administreras av SKL Kommentus inköpscentral och vara tillgängligt för upphandlande myndigheter. I nuläget riktar sig Kemkollen till kommuner, landsting och kommunala bolag, som upphandlar många liknande typer av varor. Projektet arbetar på att ta fram ett förslag till modell för kostnadsdelning av genomförande av uppföljningarna, vilken remissas med berörda parter.

HUR...

... väljs produktområden
för uppföljning ut?

Inom arbetet med verktyget utvecklar vi en prioriteringsmodell för vilka produktområden vi ska analysera. Inom dessa områden kommer stickprovsprodukter väljas ut, från de ramavtal som medverkande upphandlande myndigheter har på produktområdet. Prioriteringsmodellen remissas med berörda upphandlande myndigheter, för att säkerställa att den är behovs- och målgruppsanpassad

... ska tester på produkter genomföras?

Inom arbetet med verktyget utvecklar vi en valideringsmodell, vilken definierar vilka analysmetoder, modeller för urval av och antal stickprov och vilka verifikat som godkänns för respektive prioriterad kategori. Valideringsmodellen kommer remissas med berörda upphandlande myndigheter samt etablerade utövare och beställare av tester för att säkerställa att den är behovsanpassad och genomförbar.

... kommer Kemkollen kunna användas?

Avsikten är att deltagande upphandlande myndigheter delar sina uppföljningsresultat med alla som har tillgång till verktyget.
Syftet med detta är att
1) möjliggöra en mer kostnadseffektiv uppföljningsmodell
2) utveckla underlag som möjliggör bättre kravställan på kemikalieområdet på längre sikt. Här har vi även en pågående dialog med hållbarhetsavdelningen på Upphandlingsmyndigheten.

Vilka är med i UTECKLINGS-ARBetet?

Utvecklingen av Kemkollen drivs av Trossa samt projektpartners SKL Kommentus Inköpscentral och Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling. Deltar gör även kommunernas miljönätverk och regioner och landstings nationella substitutionsgrupp för varor.

Vi vänder oss i första hand de upphandlande myndigheter som kommer bli användare av Kemkollen, men kommer också att söka involvera forskningsaktörer och företag i processen.

Du som har intresse av att delta i Kemkollens utveckling är välkommen att höra av dig till kemkollen@trossa.se.

NÄr och var hittar jag kemkollen?

Kemkollen planeras lanseras under 2019 och kommer att administreras och förvaltas av SKL Kommentus Inköpscentral.