KEMKOLLEN

Anmälan till expertgrupp och/eller intressentgrupp
under 2020

DELTAGANDE EXPERTGRUPPEN

Vi behöver nu sätta samman en expertgrupp för området "Plast" och söker deltagare till denna! Expertgrupp fortsätter att vara en viktig del i utvecklingen av Kemkollen.

Är du eller någon du känner intresserad av att delta i expertgrupp för 2020?

Arbetet innebär aktivt deltagande, uppskattningsvis under tre arbetsmöten under våren (främst via skype) samt något möte under första delen av hösten. Expertgruppens deltagare utgörs av personer med relevanta kompetenser kopplade till årets produktområden. Relevanta kompetenser innebär till exempel:

  • Erfarenhet av kravställning kemikaliekrav inom produktområdena,
  • Erfarenhet av uppföljning kemikaliekrav, t.ex. att upphandla laboratorieanalyser inom produktområdena
  • Kemikalieexpertis inom produktområdena

Vi kommer att försöka sätta samman en expertgrupp på så sätt att deltagarna tillsammans täcker in ovanstående kompetenser men kommer att behöva begränsa antalet deltagare.

Deltagande I INTRESSENTGRUPPEN!

Du som önskar följa arbetet och ta del av resultaten av analyserna behöver anmäla ditt intresse till oss på Kemkollen. Under pilotåret medför detta inga åtaganden för er som organisation.

Vi önskar att så många som möjligt ska delta i intressentgruppen för att möjliggöra så bra former som möjligt för det vidare arbetet efter pilotåret.

ANMÄL DIG HÄR!

Vilka står bakom Kemkollen?

Trossa projektleder utvecklingen av det praktiska verktyget Kemkollen som utvecklas tillsammans med två projektpartners:

  • SKL Kommentus Inköpscentral, som upphandlar ramavtal inom ett 70-tal avtalsområden för kommuner, landsting och regioner samt deras bolag
  • Nationella Kansliet för Hållbar Upphandling, en samverkansorganisation för hållbarhetskrav i upphandling för Sveriges regioner och landsting
Kemkollen tillämpar resultat från den forskning som Stockholms universitet genomför inom ramen för projektet ”Kemikaliekontroll och Cirkulär Ekonomi - Incitament, hinder och lösningar” och deltagande parters erfarenheter av kemikaliekrav i upphandling.