hållbarhetsredovisning

Väsentlighetsanalys, intressentdialog, GRI Standards och lagstadgad rapportering. Kraven på relevant och trovärdig redovisning av hållbarhetsarbetet ökar och ramverken har de senaste åren utvecklats i snabb takt.

På Trossa har vi gedigen kunskap om och många års erfarenhet av hållbarhetsredovisning, liksom av andra former av intern och extern miljö- och hållbarhetskommunikation. Vi erbjuder stöd och rådgivning i alla led från väsentlighetsanalysen och intressentdialogen till genomförande och produktion, i roller som projektledare, GRI-expert och/eller skribent beroende på behov och uppdrag.

Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för intressenterna och för verksamheten. Att vi har kunskap om både sakfrågorna och om kommunikation ser vi som en viktig tillgång.

våra tjänster

  • Hållbarhetsrappotering enligt lagkrav
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, UN Global Compact och Integrated Reporting
  • Utbildning i GRI Standards
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Kommunikationsplan/-strategi
  • Målgruppsanpassade material och kommunikationsaktiviteter

vill du veta mer?


Kontakta mig gärna!

Mia Barkland

0730-755757
mia.barkland@trossa.se

Agenda 2030 och Globala målen 
Agenda 2030 och de 17 övergripande hållbarhetsmålen utgör en ny viktig karta att förhålla sig till i hållbarhetsarbetet. Det finns flera vinster med att utgå från målen i sin väsentlighetsanalys, och också förhålla sig till dem i kommunikation och redovisning.

Vi hjälper er gärna att förstå och tolka målen utifrån er verksamhet!

Lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering
Från december 2016 gäller en ny lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag. Sveriges regering har valt att i den nationella implementeringen gå ett steg längre än EU:s krav. Alla företag som uppfyller minst två av följande villkor omfattas av lagkravet:

  • fler än 250 anställda i medelantal
  • nettoomsättningen uppgår till mer än 350 miljoner kr
  • balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kr

De företag som berörs måste börja redovisa för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

Vill du veta mer? Behöver din verksamhet hjälp att uppfylla kraven? Hör av dig!

Nya GRI Standards 
GRI G4 har blivit GRI Standards. Vad innebär det för er hållbarhetsredovisning? Vilka förändringar har GRI gjort och hur implementerar man de nya standardmodulerna? Vi vet! 

Hör av dig om du vill ha hjälp att reda ut vad som krävs, eller med en smidig och effektiv övergång!

exempel på uppdrag