hållbarhetsredovisning

Väsentlighetsanalys, intressentdialog, GRI Standards och lagstadgad rapportering. Kraven på relevant och trovärdig redovisning av hållbarhetsarbetet ökar och ramverken har de senaste åren utvecklats i snabb takt.

Vi kan hållbarhetsredovisning!
På Trossa har vi gedigen kunskap om och många års erfarenhet av hållbarhetsredovisning, liksom av andra former av intern och extern miljö- och hållbarhetskommunikation. Vi erbjuder stöd och rådgivning i alla led från väsentlighetsanalys och intressentdialoger till genomförande och produktion, i roller som projektledare, GRI-expert och/eller skribent beroende på behov och uppdrag.
Vår utgångspunkt är att arbetet med hållbarhetsredovisning ska skapa värde både för intressenterna och för verksamheten. Att vi har kunskap om både sakfrågorna och om kommunikation ser vi som en viktig tillgång.

våra tjänster

  • Hållbarhetsrapportering enligt lagkrav
  • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards, UN Global Compact och Integrated Reporting
  • Utbildning i GRI Standards
  • Intressentdialog
  • Väsentlighetsanalys
  • Kommunikationsplan/-strategi
  • Målgruppsanpassade material och kommunikationsaktiviteter

vill du veta mer?

Iris Tolonen
0725-84 35 52

iris.tolonen@trossa.se

vill du veta mer?
Mia Barkland
0730-755757
mia.barkland@trossa.se

Agenda 2030 och Globala målen 
Alla verksamheter har både ansvar och möjlighet att bidra till Agenda 2030 och de globala målen. Det finns flera vinster med att utgå från målen i sin väsentlighetsanalys, och också förhålla sig till dem i kommunikation och redovisning.

Vi hjälper er tolka målen utifrån er verksamhet!

Lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering
Från december 2016 gäller en ny lag om obligatorisk hållbarhetsrapportering för stora företag. Sveriges regering har valt att i den nationella implementeringen gå ett steg längre än EU:s krav. Alla företag som uppfyller minst två av följande villkor omfattas av lagkravet:

  • fler än 250 anställda i medelantal
  • nettoomsättningen uppgår till mer än 350 miljoner kr
  • balansomslutning uppgår till mer än 175 miljoner kr

Behöver din verksamhet hjälp att uppfylla kraven? Hör av dig!

exempel på uppdrag