kemikalier

Vi erbjuder tjänster och expertrådgivning i alla led i kedjan från tillverkare till användare inom kemikalierelaterade frågeställningar. Från kartläggning av miljö- och hälsorelaterade risker med kemikalier till utformning av säkerhetsdatablad och utbildning. Vi har även kompetens att hjälpa er skapa en säker arbetsmiljö vid hantering av kemikalier.

Vi arbetar bland annat med kemikalier, kemiska produkter, varor och förbrukningsartiklar, byggmaterial, livsmedel, medicinteknik och läkemedel.

Vi kan hjälpa er med....

 • Kartläggning, riskinventering och rådgivning kring kemikalieanvändning
 • Strategi för substitution, minskning och avveckling
 • Hälso- och miljöbedömning av ämnen och produkter
 • REACH-registrering
 • Rådgivning kring och bevakning av kemikalielagstiftning, till exempel REACH och CLP
 • Säkerhetsdatablad enligt CLP och skyddsblad
 • Utformning av märkning enligt CLP
 • Rådgivning kring biocider
 • Arbetsmiljöfrågor kopplat till hantering av kemikalier
 • Support kring e-SDS och exponeringsscenarier
 • Anmälan till produktregistret
 • Stöd vid registrering i BASTA och Byggvarubedömningen
 • Stöd vid miljömärkning av produkter, ex Svanen
 • Säkerhetsrådgivning vid transport av farligt gods
 • Kvalitetssäkring av dokumentation från leverantörer
 • Hjälp med myndighetskontakter
 • Utbildning

exempel på pågående uppdrag

Pågående uppdrag omfattar att:

 • Gemensamt med Lantmännen centralt sätta mål för kemikalie arbete och förankra det i organisationen
 • Ge kunskap och stöd till organisationen så att man får de verktyg man behöver för att nå målen
 • Följa upp arbetet och ge riktat stöd
 • Stöd för att leva upp till krav i REACH, CLP och Seveso.
   

BASTA-revisioner med Johanna Wachtmeister som revisor.

Hur ser kopplingen mellan kraven på en cirkulär ekonomi och kemikaliekontrollen ut?
Hur kan substitutionsprincipen användas praktiskt i arbetet mot en cirkulär ekonomi?
I detta FORMAS projekt kommer Trossa och Stockholms Universitet att undersöka och identifiera skillnader i förutsättningar bland olika aktörer för att ställa om till en cirkulär ekonomi. Resultatet kommer att vara en ”guide” för hur ett systematiskt arbete med kemikaliefrågor bör drivas.

vill du veta mer?


Kontakta oss gärna!

Lars Holmberg

0730-75 50 11
lars.holmberg@trossa.se

"Lantmännen har länge arbetat aktivt med kemikaliefrågor. Stor hjälp i detta arbete har Lars Holmberg varit. Med stort kunnande och engagemang har han hjälpt Lantmännen med kompetensstöd kring koncernens kemikalieanvändning. Han har utbildat och engagerat personalen och även gjort informationsfilmer för internt bruk. Hans stora kunnande inom området är en ovärderlig hjälp för Lantmännen eftersom det ofta uppstår behov av snabba svar på frågor som rör till exempel lagstiftning."

Claes Johansson, chef för Hållbar utveckling på Lantmännen