Risker & riskhantering

Kartläggning och hantering av risker kopplat till klimat, miljö, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och affärsetik är viktigt oavsett verksamhet. För många är det ett krav enligt årsredovisningslagen att redovisa hållbarhetsrisker i hållbarhetsredovisningen. Samtidigt innebär globala utmaningar en ökad riskexponering och behov av att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker.

Vi utgår från den riskprocess som redan finns i verksamheten och bistår i alla delar av processen, från riskkartläggning till värdering av risker, riskhantering och rapportering.

våra tjänster

 • Riskkartläggning
 • Värdering av risker
 • Riskhantering (inkl. styrning, utbildning och uppföljning)
 • Rapportering

Arbete enligt lagar, riktlinjer och ramverk:
 • Enterprise Risk Management (ERM)
 • Lagkravet om hållbarhetsrapportering, ÅRL
 • Task force on climate-related financial disclosures (TCFD)
 • ISO 14001 – Miljöledning
 • ISO 9001 – Kvalitetsledning
 • OHSAS 18001/ISO 45001 – Arbetsmiljöledning 

vi kan riskhantering inom:

 • Klimat
 • Miljö
 • Kemikalier
 • Arbetsmiljö
 • Leverantörsled
 • Affärsetik
 • Mänskliga rättigheter

vill du veta mer?

Kontakta oss gärna!

Iris Tolonen

072-584 35 52

iris.tolonen@trossa.se